...
Przejdź do treści

Post Covid-19: wytyczne KE ws. stopniowego przywracania mobilności

W połowie kwietnia Komisja Europejska przedstawiła europejski plan stopniowego wycofywania się ze środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

W planie brak jest wskazania konkretnej daty czy jednego wspólnego momentu wychodzenia z pandemii. Harmonogram i tryb znoszenia nadzwyczajnych środków będzie zależał od każdego kraju z osobna. Decyzja o stopniowym znoszeniu ograniczeń ma by oparta o kryteria epidemiologiczne, wydolność systemu ochrony zdrowia oaz zdolność monitorowania osób zakażonych. Komisja opublikowała szczegółowe wytyczne na swojej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_652.

„Tourism and Transport Package”

13 maja Komisja opublikowała szczegółowe wytyczne dotyczące znoszenia ograniczeń na granicach wewnętrznych UE. Ułatwienia w podróżowaniu mają być wprowadzane stopniowo, a ich tempo będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych krajach UE. Pakiet składa się z 5 dokumentów, w tym z Komunikatu ws. stopniowego przywracania połączeń i usług transportowych oraz z Komunikatu ws. skoordynowanego i stopniowego znoszenia ograniczeń i przywrócenia swobody przemieszczania się.

Ograniczenia w przemieszczaniu się po UE mają być znoszone stopniowo w zależności od sytuacji epidemiologicznej:

 • faza 0 przewiduje utrzymanie w mocy obecnych regulacji np. kontrole na granicach stanu zdrowia, poluzowane zasady czasu jazdy i odpoczynków, możliwość korzystania tylko z wyznaczonych przejść granicznych; kraje powinny jednak umożliwiać pracownikom swobodne przemieszanie się i dostęp do miejsca pracy, w tym w szczególności pracownikom przygranicznym, delegowanym i sezonowym;
 • faza 1 przewiduje częściowe znoszenie ograniczeń i specjalnych regulacji (np. kwarantanny) pomiędzy regionami i krajami, gdzie spada liczba osób zakażonych wirusem i gdzie sytuacja sanitarna jest porównywalna; możliwe powinno być swobodne przemieszczanie się w celach zawodowych i osobistych;
 • faza 2 przewiduje powrót do poziomu mobilności sprzed pandemii przy zachowaniu zasad higieny, odstępu społecznego oraz przy korzystaniu ze środków ochrony osobistej.

W przypadku transportu towarów wytyczne przedstawione przez Komisję Europejską przewidują między innymi:

 • przestrzeganie max. 15minotwego czasu przekraczania granic, a następnie stopniowe znoszenie kontroli na granicach w celu powrotu do sytuacji sprzed pandemii; znoszenie ograniczeń ma odbywać się w sposób skoordynowany, co wymaga stałej wymiany informacji pomiędzy krajami UE i informowania Komisji Europejskiej o podejmowanych działaniach;
 • wykorzystanie wszystkich możliwych środków transportu w celu utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw-oprócz transportu drogowego KE zaleca korzystanie także z transportu śródlądowego oraz transportu kolejowego;
 • zapewnienie kierowcom możliwości swobodnego i nieograniczonego przemieszczania się wewnątrz UE, poprzez mi.in. udostępnienie im pasów szybkiego ruchu w miejscach granicznych;
 • stopniowe znoszenie badań stanu zdrowia, nieuzasadnionej kwarantanny (wobec osób zdrowych i bez symptomów), konwojów;
 • jeśli płynność transportu na to pozwoli stopniowe przywracanie ograniczeń w ruchu np. w niedzielę i święta, w porze nocnej;
 • stopniowe odchodzenie od poluzowanych zasad czasu jazdy i odpoczynków, szczególnie po 30 maja i powrót do zasad przewidzianych w Rozporządzeniu 561/2006;
 • szkolenie pracowników oraz kierowców w zakresie minimalizowania kontaktu oraz redukowania zagrożenia dla nich samych i ich rodzin oraz wyposażenie kierowców i pracowników w środki ochrony osobistej;
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny infrastruktury transportowej, w tym miejsca wypoczynkowe przy autostradach, miejsca parkingowe, infrastruktura sanitarna, stacje paliw itd.

 W odniesieniu do mobilności pracowników i usług Komisja Europejska przedstawiła następujące zalecenia dla krajów UE:

 • Komisja podkreśliła, że już 15 kwietnia w ramach mapy drogowej wychodzenia z pandemii wskazała, że znoszenie ograniczeń w podróżowaniu powinno szczególnie dotyczyć pracowników transgranicznych i sezonowych; proces ten powinien odbywać się na zasadach niedyskryminacji;
 • Kraje UE powinny nadal utrzymać w mocy środki ostrożności, masowe testy a także obowiązkową kwarantannę dla osób zakażonych lub wykazujących symptomy;
 • Ograniczenia stosowane przez kraje UE powinny być skuteczne, proporcjonalne, ograniczone do tego co niezbędne w celu ochrony zdrowia publicznego;
 • W przypadku poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej kraje powinny znosić ogólne restrykcje w podróżowaniu z i do regionów o porównywalnych wskaźnikach; priorytetem powinny być ułatwienia w podróżach m.in. w celach ekonomicznych;
 • Pomimo poprawy sytuacji sanitarnej Komisja nadal zauważa ograniczenia w przekraczaniu niektórych wewnętrznych granic; kraje UE powinny zapewnić m.in. pracownikom delegowanym, przygranicznym i sezonowym możliwość swobodnego przemieszczania się i dostępu do ich miejsc pracy; także tranzyt przez kraje UE  w celach zawodowych powinien być możliwy (faza 0);
 • Znoszenie ograniczeń w podróżowaniu powinno odbywać się w sposób skoordynowany a decyzje powinny być podejmowane na podstawie obiektywnych wskaźników (utrzymywanie ograniczeń powinno mieć na celu ochronę zdrowia publicznego, powinno być proporcjonalne i niedyskryminujące); znoszenie ograniczeń wobec jednego z krajów powinno skutkować zniesieniem ograniczeń wobec krajów o podobnej sytuacji epidemiologicznej; obywatele krajów UE oraz rezydenci przebywający na terenie kraju, wobec którego zniesiono ograniczenia powinni móc swobodnie podróżować bez względu na kraj pochodzenia; decyzja o znoszeniu ograniczeń i kontroli powinna opierać się o wskaźniki epidemiczne i nie powinna być podejmowana tylko w odniesieniu do nie powinno odbywać się jedynie w odniesieniu do krajów sąsiednich (faza 1);

Za wdrożenie powyższych wytycznych odpowiadają państwa członkowskie. Założenia będą realizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej w danym kraju. Szczególnie ważne będzie skoordynowane podejście oraz wymiana informacji pomiędzy krajami nt. wprowadzanych ułatwień i procedur bezpieczeństwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854

Komunikaty:

https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en

https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en

Pytania i odpowiedzi:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.